1. Rezerwacji apartamentu dokonuje się osobiście, telefonicznie lub poprzez wypełnienie formularza rezerwacyjnego na stronie internetowej Old Town Apartments lub portalu rezerwacyjnego. Rezerwacje dokonane telefonicznie powinny zostać potwierdzone poprzez dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości minimum 50% ceny całego zarezerwowanego pobytu w terminie 24 godzin od chwili dokonania rezerwacji. Wpłacona zaliczka zostaje zaliczona na poczet ceny pobytu, zaliczka nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji; w przypadku nie zgłoszenia się Gościa do godz. 18.00 pierwszego dnia pobytu uznaje się, że nastąpiła rezygnacja z pobytu.
 2. Apartamenty i miejsca parkingowe są wynajmowane na doby hotelowe. Doba hotelowa trwa od godz. 15.00 dnia przyjazdu do godz. 11.00 dnia wyjazdu, dotyczy to również miejsca parkingowego. Zameldowanie nastąpi po przedłożeniu dowodu osobistego lub paszportu oraz po uregulowaniu zapłaty za cały pobyti ewentualne miejsce parkingowe. Na życzenie Gościa zostanie wystawiona w ostatnim dniu pobytu  faktura VAT.
 3. Apartament jest przeznaczony dla liczby osób wskazanych w jego opisie. Godzinę przyjazdu należy ustalić z obsługą Old Town Apartments co najmniej na dzień przed planowanym przyjazdem.
 4. Dzieci do lat 3 nie ponoszą opłat jeśli śpią wraz z rodzicami na obecnych łóżkach i nie wymagają dodatkowej pościeli ani ręczników. W przypadku udostępnienia dodatkowych akcesoriów tj. pościeli, poduszek, kołdry, ręczników, łóżeczek turystycznych itp. obowiązuje dodatkowa opłata.
 5. Zamiar przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji Gość zgłasza w recepcji do godziny 11:00 dnia, w którym upływa termin najmu apartamentu. Życzenie przedłużenia pobytu Gościa może być uwzględnione wyłącznie w przypadku posiadania wolnych miejsc.
 6. W cenę noclegu wliczone są media (woda, energia elektryczna, ogrzewanie, internet do 5 Gb i ewentualnie gaz oraz klimatyzacja).
 7. W apartamencie obowiązuje zakaz przemieszczania mebli i pozostałego wyposażenia apartamentu.
 8. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i wyrobów tytoniopodobnych oraz przebywania zwierząt. W przypadku stwierdzenia naruszenia tego zakazu Gość zostanie obciążony opłatą dodatkową w wysokości 500,00 zł.
 9. Podczas meldowania Goście zobowiązani są do uiszczenia kaucji zwrotnej w minimalnej kwocie 300,00 zł. Kaucja uiszczona może zostać w formie preautoryzacji karty bankowej lub w gotówce. Zwrot kaucji następuje po sprawdzeniu stanu apartamentu w ciągu 2 dni od daty wymeldowania jeśli nie zostanie naruszony któryś z punktów regulaminu uprawniający do pobrania opłaty dodatkowej. Wszystkie ewentualne uszkodzenia w apartamencie Gość powinien zgłaszać w recepcji w ciągu 2 godzin od momentu zameldowania. Gość ponosi materialną odpowiedzialność za szkody powstałe w apartamencie, w szczególności uszkodzenie lub zniszczenie mebli, wyposażenia, urządzeń i innych elementów apartamentu. Gość zobowiązany są do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wysokość szkód, w dniu wyjazdu gotówką lub kartą na ręce właściciela lub osoby przez niego upoważnionej.  W przypadku konieczności oszacowania wysokości szkód zapłata nastąpi w terminie 3 dni od dnia powiadomienia Gościa o wysokości odszkodowania. Gość zgadza się, że wysokość należnego odszkodowania będzie ustalona przez Old Town Apartments po ustaleniu kosztów naprawy/przywrócenia stanu poprzedniego. W przypadku nie dokonania zapłaty we wskazanym wyżej terminie zapłata odszkodowania zostanie pobrana przez Old Town Apartments poprzez obciążenie karty płatniczej/kredytowej gościa, której dane podane zostały podczas dokonywania rezerwacji/zameldowania, na co Gość wyraża zgodę.
 10. Goście są zobowiązania do utrzymywania obiektu w stanie, w jakim go zastali oraz do zachowywania zasad dobrego sąsiedztwa, nie zakłócania spokoju, a w szczególności do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 6:00. Za nieprzestrzeganie ciszy nocnej, zakłócanie spokoju lub naruszanie zasad dobrego sąsiedztwa Gość zostanie obciążony dodatkową opłatą w wysokości 500,00 zł za każde naruszenie. Organizowanie imprez w apartamencie jest niedozwolone. Za zorganizowanie imprezy w apartamencie Gość zobowiązany jest do zapłaty opłaty dodatkowej w wysokości 2.000,00 zł. W przypadku konieczności interwencji w apartamencie personelu Old Town Apartments/pracowników ochrony Gość zobowiązany jest do zapłaty opłaty dodatkowej                   w wysokości 500,00 zł za każdą interwencję. Należy zachowywać ciszę na terenie całego budynku. Old Town Apartments może odmówić dalszego pobytu osobie, która narusza zasady określone w niniejszym regulaminie lub przepisy prawa, a także zasady dobrego sąsiedztwa. W przypadku naruszenia przez Gościa lub osoby, które przebywają w apartamencie zasad opisanych w niniejszej umowie personel Old Town Apartments ma prawo wstępu do apartamentu celem interwencji.  W przypadku interwencji z powodu imprezy Goście są zobowiązani do natychmiastowego opuszczenia apartamentu i oddania kluczy/kart magnetycznych/pilotów bez prawa zwrotu uiszczonej opłaty za pobyt.
 11. Goście mają obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody, urządzeń elektrycznych i gazowych. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową Goście nie mogą używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, niestanowiących wyposażenia lokalu poza: komputerami, ładowarkami, maszynkami do golenia i suszarkami do włosów.
 12. Goście są zobowiązania do pozostawienia umytych naczyń i sprzętów kuchennych oraz wyrzucenie śmieci (w szczególności zużytych pieluch niemowlęcych) ponieważ te czynności nie są wliczone w sprzątanie końcowe. W przypadku nie wykonania powyższego obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 100,00 zł.
 13. W przypadku niedokonania zwrotu/zgubienia/zniszczenia kluczy do apartamentu, karty magnetycznej lub pilota goście są zobowiązani do uiszczenia opłaty w wysokości 150,00 zł za każdy zgubiony/zniszczony przedmiot.
 14. Old Town Apartments zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek powstałych w apartamencie bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w ciągu 24 godzin od jej zgłoszenia, chyba że charakter usterki decyduje o dłuższym czasie jej naprawy.
 15. Awarie powstałe z przyczyn niezależnych od Old Town Apartments (dostawa mediów, w tym Internetu, TV, awarie sprzętów znajdujących się w apartamencie) nie stanowią podstawy do rezygnacji z rezerwacji lub zmiany ceny za zarezerwowany apartament. TV i Internet są dodatkowymi nieodpłatnymi usługami, w przypadku ich nie działania nie może to stawić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
 16. Liczba osób przebywających w apartamencie nie może być większa od liczby podanej w rezerwacji. W przypadku przekroczenia w/w liczby Old Town Apartments ma prawo pobrać opłatę za każdą dodatkową osobę (w wysokości 250,00 zł/doba) lub zerwać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
 17. Drzwi w apartamencie nie są zatrzaskowe i należy je zamykać na każdy z dostępnych zamków każdorazowo opuszczając apartament. Opuszczając apartament należy każdorazowo zamykać wszystkie okna, wyłączyć wszelkie urządzenia elektryczne z wyjątkiem lodówki, w tym oświetlenie, telewizor, kuchenkę, pralkę, żelazko, zmywarkę oraz zamknąć okna. Ze względów bezpieczeństwa prosimy zamykać drzwi apartamentu od wewnątrz. Old Town Apartments nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w apartamencie (w trakcie pobytu oraz po wyjeździe Gościa).
 18. Niewymeldowanie się do godziny 11:00 skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną rozpoczętą dobę, lecz nie stanowi gwarancji przedłużenia pobytu. W takim wypadku Gość upoważnia również według wyboru Old Town Apartments do przedłużenia pobytu o następną dobę lub do wejścia do apartamentu bez obecności Gościa, spakowania jego rzeczy i przeniesienia ich do recepcji. Gość zwalnia Old Town Apartments z odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone wskutek dokonania tych czynności.
 19. Old Town Apartments nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub kradzież samochodu czy innego pojazdu lub mienia należącego do Gości pozostawionego na parkingu/garażu podziemnym lub na terenie przylegającym do apartamentu, chyba że między stronami została zawarta umowa o przechowanie tych przedmiotów.
 20. W przypadku wcześniejszego wyjazdu Gościowi nie przysługuje roszczenie o zwrot wpłaconej kwoty. Gość nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie apartamentu innym osobom, nawet w przypadku gdy nie upłynął okres pobytu, za który uiścił należną opłatę.
 21. W wypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej, Old Town Apartments ma prawo anulować rezerwację. Kwoty wpłacone przez Gościa podlegają zwrotowi – z potrąceniem kwot należnych za usługi już wykonane.
 22. Gość dokonując rezerwacji/zawierając umowę z Old Town Apartments wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.), a także wyraża zgodę na wykonanie kopii swojego dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu).
 23. Dokonanie rezerwacji apartamentu oznacza wyrażenie zgody na obowiązywanie warunków określonych niniejszym regulaminem.