Informacja o ochronie danych osobowych

Old Town Apartments Wrocław sp. z o.o. sp.k. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej 62/122, 53-413 Wrocław, NIP 899-285-0153, REGON 3810644820, informuje zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), i :

Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest Old Town Apartments Wrocław sp. z o.o. sp.k. Z administratorem można się skontaktować się poprzez mail: rezerwacja@apartments-poland.pl lub telefonicznie pod numerem +48 662 100 930.

  1. Apartments Poland spółka cywilna przetwarza dane osobowe w celu:

 

 

  1. Przetwarzane będą następujące dane:

 

 

  1. Profilowanie danych:

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w rozumieniu art. 4 pkt 4 RODO.

  1. Odbiorcami danych będą:

 

 

  1. Okres przechowywania danych:

 

 

  1. Prawa osoby, której dane dotyczą:

 

 

  1. Organ nadzoru:

 

Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego wypełniania zadań i wykonywania uprawnień powierzonych mu w zakresie ochrony danych osobowych. Organem nadzoru w Rzeczpospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga przysługuje Panu/Pani, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy regulujące ochronę danych osobowych.

 

  1. Udostępnienie kopii danych osobowych:

 

Administrator dostarcza Panu/Pani kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które Pan/Pani się zwróci, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli zwraca się Pan/Pani o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy Pan/Pani inaczej, informacji udziela się w powszechnie stosowanej formie elektronicznej.

 

  1. Zgoda na przetwarzanie danych:

 

W zakresie, w jakim Pana/Pani dane będą przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem prawidłowego przetwarzania danych osobowych na podstawie innych przepisów. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na mój adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

 

  1. Wymóg podania danych:

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne prawidłowego zawarcia umowy. Jeśli dane nie zostaną podane, może nastąpić odmowa zawarcia umowy.

Oświadczenie osoby, której dane dotyczą:

Oświadczam niniejszym, że zapoznałem/-am się z powyższymi informacjami w zakresie ochrony danych osobowych stosowanej przez Old Town Apartments sp. z o.o. sp.k. z siedzibą we Wrocławiu i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy, co poświadczam poniższym, własnoręcznym podpisem.